Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Vilkår og betingelser

1. Tjenesten

1.1 Kunden får med denne Aftale adgang til DBI IT’s internetbaserede statistikløsning Bilstatistik.se under de vilkår, der er angivet i Aftalen.

1.2 DBI IT forpligter sig til at opretholde adgangen til Bilstatistik.se og sørge for at holde løsningen opdateret med data i overensstemmelse med punkt 1 i løbet af Aftalens gyldighedsperiode.

1.3 Bilstatistik.se indeholder statistisk materiale om køretøjsregistreringer og lagerinformation om køretøjer i Sverige ("Bildatabasen") samt oplysninger om erhvervsvirksomheder, der er registreret som ejere og brugere af køretøjer i Sverige ("Virksomhedsdatabasen"). Som udgangspunkt gives der ikke oplysninger om privat ejede virksomheder eller selskaber på Bilstatistik.se.

1.4 På Bilstatistik.se gives der oplysninger om virksomheder med reklamebeskyttelse, når disse er markeret som sådan.

1.5 Datagrundlaget på Bilstatistik.se afhænger af de offentlige og private datakilder, der anvendes af DBI IT, hvilket medfører en vis fejlmargin. Dette afstedkommer blandt andet, at visse virksomheder ikke kan identificeres og derfor vises med teksten "Ukendt organisationsnummer".

 

2. Kundens brug

2.1 Kunden må ikke udføre massehentning eller masseudtræk af data (fx ved brug af en robot eller systematiseret manuelt arbejde), som er tilgængelige på Bilstatistik.se, til indlæsning i Kundens egne systemer uden skriftlig tilladelse fra DBI IT. Der er dog ingen begrænsninger for antallet af hentninger eller udtræk, som Kunden måtte foretage ved brug af Bildatabasen og (herefter samlet benævnt ”Databaserne”), og der er heller ingen begrænsninger for, hvor ofte hentninger eller udtræk må udføres.

2.2 Oplysningerne på Bilstatistik.se er kun beregnet til Kundens brug og må kun anvendes inden for de nævnte organisationsnumre. Kunden må under ingen omstændigheder, hverken i digital eller anden form, helt eller delvist, dele oplysningerne på Bilstatistik.se med nogen tredjeparter og dermed heller ikke med koncernforbundne eller nærtstående virksomheder. Dette gælder dog ikke i tilfælde af outsourcing af analytiske eller markedsføringsopgaver som nævnt i punkt 2.8.

2.3 Databaserne er beskyttet af loven om ophavsret. Kunden må under ingen omstændigheder kopiere eller reproducere de oplysninger, der stilles til rådighed, herunder må Kunden ikke bruge data til udgivelse af trykte eller elektroniske publikationer eller nogen form for informationsydelser.

2.4 Uanset punkt 2.2 og punkt 2.3 har Kunden ret til at bruge viden, der er indhentet fra Databaserne, på en ikke-systematisk måde i kommunikationen med kunder og forretningspartnere om markedet generelt (fx oplysninger om markedsandel eller nøgletal), forudsat at Bilstatistik.se angives som kilde.

2.5 Kunden er ansvarlig for, at Kundens medarbejdere under ingen omstændigheder kontakter virksomheder med reklamebeskyttelse, og at lovgivningen på dette område overholdes. Oplysninger om sådanne virksomheder må kun anvendes til interne formål.

2.6 Kunden skal træffe nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at oplysninger fra Databaserne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller på anden måde behandles i strid med Aftalen eller gældende lovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning, databeskyttelseslovgivningen og loven om forretningshemmeligheder.

2.7 Ved eventuel samkøring af data, der er blevet leveret i henhold til Aftalen, med andre data, må disse samkørte data kun anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er angivet i Aftalen.

2.8 I forhold til tredjeparter, der udfører analytiske eller markedsføringsopgaver for Kunden ("Ekstern part"), har Kunden ret til at dele oplysninger på Bilstatistik.se, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af sådanne opgaver, forudsat at:

2.8.1 Kunden indhenter den Eksterne parts skriftlige godkendelse af alle begrænsninger, der er angivet i første og anden sætning under punkt 2.2 og punkt 2.3 samt punkt 2.5-2.7, som om den Eksterne part selv var en part i Aftalen;

2.8.2 Kunden på anmodning fra DBI IT inden for 8 dage fremlægger dokumentation for den Eksterne parts godkendelse i henhold til punkt 2.8.1; og

2.8.3 Kunden afgiver erklæring om ansvar over for DBI IT for al brug, som den Eksterne part udfører, af oplysninger, der er stillet til rådighed af Kunden i henhold til dette punkt 2.7. Kunden er ansvarlig for, at sådanne oplysninger slettes uigenkaldeligt af den Eksterne part umiddelbart efter, at den enkelte opgave for Kunden er udført.

 

3. Aftalens gyldighedsperiode

3.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrivelse af Aftalen, og medmindre andet fremgår af Aftalen, skal Aftalen fortsætte med at være gældende, indtil den opsiges af en af Parterne med 1 måneds skriftligt varsel inden udløbet af en betalingsperiode i henhold til punkt 4.1.

 

4. Betaling og fakturering

4.1 Betalingen sker forud for en måned ad gangen, medmindre andet fremgår af Aftalen. Betalingsfristen er 30 dage fra fakturadatoen.

4.2 Betalingen indeksreguleres årligt den 1. januar, første gang den 1. januar efter Aftalens ikrafttræden, på baggrund af den procentvise stigning i forbrugerprisindekset. Betalingen forhøjes proportionelt med det indeks, der var gældende 3 måneder før begyndelsen af den første betalingsperiode, i forhold til det indeks, der var gældende for samme måned det efterfølgende år, dog mindst kumulativt med 2 % af den betaling, der var gældende umiddelbart før reguleringen.

4.3 Hvis forbrugerprisindekset ikke længere beregnes, skal betalingen reguleres i overensstemmelse med udviklingen af et andet tilsvarende indekstal eller – hvis et sådant indeks ikke findes – i overensstemmelse med principper, der kommer så tæt på den angivne indeksregulering som muligt.

4.4 Hvis der i løbet af Aftalens gyldighedsperiode opstår hændelser, som ikke kan tilskrives DBI IT, men som i væsentlig grad påvirker karakteren og/eller omfanget af den service, som DBI IT skal levere i henhold til Aftalen, har DBI IT ret til at kræve genforhandling af Aftalen. Sådanne hændelser inkluderer, men er ikke begrænset til, tilfælde, hvor antallet af brugere af Bilstatistik.se stiger markant inden for meget kort tid, fx fordi Kunden fusionerer med, erhverver eller på anden måde konsolideres med en eller flere af DBI IT's øvrige kunder.

Hvis DBI IT og Kunden ikke kan nå til enighed om en ny aftale inden for 14 dage, efter at DBI IT har anmodet om en genforhandling som beskrevet ovenfor, har DBI IT ret til at ophæve Aftalen ved udløbet af den aktuelle betalingsperiode.

4.5 DBI IT har også ret til når som helst at regulere betalingen med 3 måneders varsel før udløbet af en betalingsperiode ved skriftlig meddelelse til Kunden. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere en sådan regulering, har Kunden ret til at opsige Aftalen med 1 måneds skriftligt varsel, hvor afslutningsdatoen er dagen før, den forhøjede betaling ellers ville træde i kraft.

4.6 Alle priser er eksklusive moms.

4.7 Hvis det er et krav fra Kunden, at DBI IT skal angive indkøbsordrenummer eller andre kundespecifikke oplysninger på fakturaerne, skal Kunden uden opfordring straks skriftligt fremsende sådanne oplysninger til DBI IT. Det samme gælder, hvis Kunden ønsker, at DBI IT skal bruge en anden faktureringsadresse end den adresse, der er angivet for Kunden i Aftalen. Udskydelse af betaling fra Kundens side som følge af forhold, som Kunden er ansvarlig for, sidestilles med forsinket betaling, hvilket giver DBI IT ret til at opkræve forsinkelsesrenter baseret på forfaldsdagen for den oprindelige faktura.

 

5. Ejendomsret til Databaserne og brugeradgang

5.1 Bildatabasen, som Kunden får adgang til i henhold til Aftalen, tilhører ubetinget DBI IT. DBI IT's ret til at sælge eller videregive oplysninger fra Bildatabasen til tredjepart påvirkes ikke af denne Aftale.

5.2 Kunden anerkender, at alle udtræk fra Databaserne i henhold til Aftalen, uanset om data overføres til Kunden ved hjælp af dataeksport fra Bilstatistik.se, via webtjenester eller på anden måde (samlet betegnet "Dataudtræk"), ubetinget tilhører DBI IT i henhold til punkt 5.1. Ved Aftalens ophør, uanset årsagen hertil, ophører samtidig enhver dataadgang for Kunden samt eventuel ret for Kunden til at bruge Dataudtræk. Kunden skal derfor øjeblikkeligt og uigenkaldeligt slette alle Dataudtræk. Kunden er ansvarlig for, at eventuelle Databehandlere, som agerer på vegne af Kunden, også foretager denne sletning.

5.3 Der oprettes adgang for navngivne medarbejdere med udgangspunkt i deres e-mailadresser. En brugeradgang er strengt personlig og må under ingen omstændigheder videregives til tredjepart, hverken inden for eller uden for Kundens virksomhed.

5.4 Kunden er opmærksom på, at DBI IT logger al brugeraktivitet på Bilstatistik.se, herunder hvilke udtræk der er udført, og fra hvilke IP-adresser brugerne har brugt løsningen.

5.5 DBI IT forbeholder sig retten til at ændre adgangskoder eller afbryde brugeradgang ved mistanke om misbrug. Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe en medarbejders brugeradgang til ophør, hvis medarbejderen forlader sin stilling hos Kunden. Brugerkonti kan enten lukkes ved at logge ind på administrationsmodulet, der er tilknyttet Bilstatistik.se, eller ved at kontakte DBI IT's supportafdeling.

5.6 Kunden er opmærksom på, at DBI IT hver sjette måned sender servicemails til alle brugerkonti med generel information samt for at verificere den fortsatte gyldighed af de e-mailadresser, der er angivet for brugerne.

 

6. Tredjeparts krav eller rettigheder

6.1 Kunden skal holde DBI IT og DBI IT's underleverandører skadesløse i forhold til eventuelle krav, som vil kunne blive rejst mod DBI IT eller DBI IT's underleverandører som følge af Kundens fejlagtige brug af data, der er stillet til rådighed i henhold til Aftalen.

6.2 Hvis der indledes en retssag mod DBI IT eller DBI IT's underleverandører vedrørende Kundens brug af data, skal DBI IT give Kunden skriftlig meddelelse herom uden unødig forsinkelse.

6.3 Medmindre DBI IT med Kundens samtykke selv ønsker at føre sagen, skal Kunden dække omkostningerne ved at føre sagen for DBI IT, hvilket i denne forbindelse også omfatter DBI IT's underleverandører. I enhver retssag eller proces har DBI IT ret til at anvende sine egne advokater (medmindre der er indgået aftale mellem Kunden og DBI IT om valg af advokat), og Kunden er forpligtet til at refundere DBI IT's rimelige advokathonorarer og omkostninger i forbindelse med førelsen af sagen.

 

7. Tavshedspligt

7.1 Hver af Parterne og deres personale har en ufravigelig tavshedspligt i forhold til alle spørgsmål, som Parterne og deres personale kan blive bekendt med fra den anden Part eller fra tredjepart, såfremt fortrolighed er påkrævet på grund af sagens natur eller øvrige omstændigheder, eller hvis det kræves af den anden Part. Tavshedspligten gælder også efter Aftalens ophør.

 

8. Konkurs

8.1 Hvis en Part gør sig skyldig i væsentlig overtrædelse af forpligtelserne i henhold til Aftalen, har den anden Part ret til øjeblikkeligt at ophæve Aftalen, og Kunden er forpligtet til at slette de fremsendte oplysninger.

8.2 Følgende er eksempler på væsentlige overtrædelser fra Kundens side:

8.2.1 Udførelse af massehentning eller masseudtræk af data fra Bilstatistik.se i strid med punkt 2.1.

8.2.2 Udnyttelse af data fra Bilstatistik.se i strid med punkt 2.2, punkt 2.3 eller punkt 5.1.

8.2.3 Manglende overholdelse af punkt 2.4, punkt 2.5, punkt 2.6 eller punkt 2.7.

8.2.4 Manglende overholdelse af punkt 2.8.1.

8.2.5 Manglende levering af dokumentationen, som er nævnt i punkt 2.8.2, inden for 8 dage (beregnet fra den dato, hvor der er afgivet en skriftlig anmodning fra DBI IT’s side)

8.2.6 Videregivelse af oplysninger fra Bilstatistik.se eller loginoplysninger i strid med punkt 5.3.

8.2.7 Kunden undlader at betale for brugen af Bilstatistik.se på trods af påmindelse herom. DBI IT kan i sådanne tilfælde vælge at suspendere Kundens brugeradgang, indtil betalingen er foretaget, uden at Kunden har ret til kompensation for tabt brugeradgang.

8.2.8 Overdragelse af Aftalen i strid med punkt 11.

8.3 Tekniske fejl eller forstyrrelser, der kan føre til problemer med rettidig levering, kan af Kunden ikke påberåbes som en væsentlig overtrædelse af aftalen fra DBI IT's side, uanset årsagen til hændelsen. Kunden har ikke ret til tilbagebetaling af vederlag som følge af en sådan hændelse eller som følge af en hændelse nævnt i punkt 9.3 eller punkt 9.4.

8.4 DBI IT har ret til at nægte eller suspendere Brugerens adgang til Tjenesten, hvis brugen af denne mistænkes for at kunne skade DBI IT, dets forretning samt andre tjenester.

 

9. Erstatningsansvar

9.1 Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til Aftalen i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler i dansk lovgivning, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Erstatningskrav mod DBI IT kan ikke overstige den årlige betaling fra Kunden.

9.2 Ingen af Parterne er erstatningsansvarlig for den anden Parts indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, produktionstab eller lignende.

9.3 DBI IT er ikke ansvarlig for forsinkelser i aftalte leverancer, hvis disse skyldes underleverandører. DBI IT er også uden ansvar, hvis dataleverancen begrænses eller afbrydes som følge af ændringer i tilgængeligheden af data fra de offentlige registre, der ligger til grund for dette.

9.4 DBI IT er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler i de leverede oplysninger, herunder fejlagtig udeladelse og fortrolighed.

 

10. Force majeure

10.1 Ingen af Parterne er forpligtet til at betale erstatning, hvis manglende opfyldelse af Aftalen skyldes omstændigheder, der ligger uden for Parternes kontrol, herunder, men ikke begrænset til, ny lovgivning eller administrativ praksis hos relevante myndigheder, lynnedslag, oversvømmelse, brand, krig, strejke og lockout, herunder strejke og lockout blandt Parternes egne medarbejdere.

 

11. Overdragelse

11.1 DBI IT har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til et selskab, der kontrolleres af DBI IT.

11.2 Udover dette må rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen ikke overføres til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden Part.

 

12. Tvister

12.1 Eventuelle tvister, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister om Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved mægling, hvis Parterne er enige herom. Mæglingsinstituttet anmodes om at udpege en mægler.

12.2 Hvis Parterne ikke kan blive enige om at løse tvisten ved mægling, eller hvis en igangværende mægling afsluttes, uden at tvisten er blevet løst, kan hver af Parterne henvise tvisten til Sø- og Handelsretten i København som første instans.

12.3 Aftalen er underlagt dansk lov.

 

Siden blev sidst opdateret i juni 2023.